... nawet najlepsze urządzenia wentylacyjne niewłaściwie zainstalowane nie będą działać poprawnie?

Wentylatory osiowe

Dobór wentylatora

Powrót

Przy doborze wentylatora na podstawie charakterystyk należy zwrócić uwagę, aby dobierać krzywą (dla danego kąta natarcie łopatek) leżącą powyżej wymaganego punktu pracy, możliwie w środkowej części przebiegu krzywej, tzn. dla największej sprawności wentylatora.

Jeśli punkt pracy znajdzie się w rejonie górnego końca krzywej, istnieje niebezpieczeństwo oderwania się strug powietrza. Obciążenia mechaniczne działające na łopatki wentylatora będą wówczas tak duże, że mogą doprowadzić do zniszczenia wirnika. Celem zapewnienia w pełni bezpiecznej pracy należy dobierać silnik o mocy nominalnej wystarczającej na pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na moc dla danego kąta natarcia łopatek, żeby w ten sposób wykluczyć ewentualne przeciążenie silnika.

Przykład doboru wentylatora

Żądany punkt pracy

Sposób postępowania

Na charakterystykach odpowiednich dla tego zakresu wydajności należy liniami prostymi zaznaczyć żądane wartości strumienia powietrza i i wzrostu ciśnienia. Z położenia punktu przecięcia tych prostych na wykresie wynikają następujące parametry wentylatora:

Wyznaczenie wymaganej mocy silnika w punkcie pracy wentylatora

Są dwie możliwości wyznaczenia potrzebnej mocy silnika:

1) Obliczenie zapotrzebowania na moc w punkcie pracy:

Moc silnika: 1,1 kW

2) Wyznaczanie mocy silnika z maksymalnego poboru mocy z tabeli zamieszczonej pod charakterystyką: 1,24kW

Moc silnika: 1,5 kW

Maksymalny pobór mocy dotyczy najgorszego przypadku poprzez krzywe wszystkich kątów natarcia łopatek dla danego wentylatora, t. zn. wentylatora o określonej średnicy i liczbie łopatek.

Powrót